Бодунар дугайында тоогуп корунерем че

Ваш e-mail
Адынарны долузу-биле ,тоуттунген черинер болгаш хуну
Кайда каш чыл иштинде ооренип турар силер?
Тывада чуртап турар черинер
Менден чуну айтырыксаар силер
Хоббинер
Тыва дугайында чуну чугалаксаар силер
Кузээн айтырыгларынар чышпырыптар силер бе


 
Hosted by uCoz


Hosted by uCoz